:: ระบบตรวจสอบไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ - มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ::
 

สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับพัสดุไปรษณีย์ได้ที่

งานธุรการสงขลา ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา อาคาร 7 ชั้น 1

ในวันและเวลาราชการ

หรือ ติดต่อได้ที่ บุคคลต่อไปนี้

ชื่อผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
สุภาวดี เขียนด้วง
074-443-965
7206