คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
 
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
วิศวกรรมพลังงาน
วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 
วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ กลับหน้าหลัก

วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์

(Rubber and Polymer Engineering)