คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
 
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
วิศวกรรมพลังงาน
วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ กลับหน้าหลัก

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
(Mechatronics Engineering)