คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
 
 
ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศรับนิสิตใหม่ เทอม 2/2560
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน
คำอธิบายรายวิชา (มคอ. 3)
 
ประกาศรับนิสิตใหม่ เทอม 2/2560 กลับหน้าหลักคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปกติ ใน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

          **ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
                                                               เลขที่ 222 ม. 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 

                                                               โทร. 074-609600 ต่อ 3602-3 หรือ 065-0428445 (แอดไลน์)