คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ส.ค.60 ถึงวันที่ 11 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ภาพกิจกรรมในโครงการทบทวนความรู้และเตรียมพื้นฐานทางวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
 
     

         เมื่อวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการทบทวนความรู้และเตรียมพื้นฐานทางวิศวกรรม ให้แก่นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในแต่ละวันจะจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับพื้นฐานนิสิตในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
                        1. พื้นฐานทักษะการคำนวณ
                        2. พื้นฐานทักษะคอมพิวเตอร์
                        3. พื้นฐานทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
                        4. พื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ
                        5. รู้จักสาขา รู้ใจตนเอง
                        6. การเรียน และการทำข้อสอบสไตล์วิศวกร
                        7. แนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
                        8. แนะนำสถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัย
                        9. สานสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์
                        10. กีฬาสานสัมพันธ์
          ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะที่ดีในการเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ มีทักษะที่ดีในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และสามารถก้าวไปเป็นวิศวกรที่ดีได้ในอนาคต